Vakıf Senedi

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ VAKFI TADİL SENEDİ

VAKFIN ADI

MADDE 1 : Bu vakıf senedinin altında görev ünvanları, adları, soyadları, uyrukları ve ikametgah adresleri ve hizalarında imzaları bulunan kişiler “ Trakya Üniversitesi Vakfı ” adıyla bir vakıf kurmuşlardır. Kısaltılmış şekli ile “ TÜVA” olarak kullanılabilecek bu ad iş bu vakıf senedinin aşağıdaki maddelerinden “ Vakıf ” olarak anılacaktır. Vakfın idare merkezi Edirne’deki T.Ü Rektörlüğü’ dür.

VAKFIN AMACI VE KONUSU

MADDE 2 : Trakya Üniversitesi ve Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Araştırma Merkezleri ile her çeşit ve her derecedeki eğitim - öğretim birimlerindeki eğitim ve araştırmalarının düzeylerini arttırmaya ve ayrıca üniversite mensupları ile öğrencilerin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik her türlü maddi ve manevi katkıda bulunmak ve çaba harcamak .

Bu doğrultuda;

a-) Bilimsel araştırmalara destek sağlamak,

b-) Üniversite ve bağlı birimlerin ihtiyacı olan demirbaş eşya veya tüketim malzemelerini, araç ve gereçleri temin etmek,

c-) İhtiyacı olan öğrencilere karşılıksız burs vermek,

d-) Yurt içi ve yurt dışında bilimsel etkinliklere katılan öğretim elemanlarına ve öğrencilere maddi katkı sağlamak,

e-) Öğretim elemanları, idari personel ve öğrencilere hizmet verecek sosyal,sportif ve kültürel yerler (kantin, kafeterya, okuma salonu vb. ) açmak, çalıştırmak ve kiraya vermek,

f-) Üniversite ve bağlı birimleri tarafından düzenlenen sempozyum, panel, konferans ve seminer gibi bilimsel aktivitelere maddi ve manevi destek sağlamak veya bu tür etkinlikleri kendisi düzenlemek,

g-) Üniversite ve bağlı birimlerin kullandığı bina ve tesislerin yapım ve onarımına yardımcı olmak,

h-) Üniversite ve bağlı birimlerin yöneticilerinin katılacakları ulusal veya uluslararası toplantılarda maddi destek sağlamak,

i-) Üniversite ve bağlı birimlerin taşıt alımı, bakım,onarım ve akaryakıt giderlerine maddi destek vermek,

j-) Temsil - tören, ağırlama, çiçek, telefon, telgraf, vb. giderlerine katkıda bulunmak,

k-) Trakya Üniversitesi ve bağlı birimleri ile endüstri ve iş alemi arasında iş birliği kurmak, kurulacak işbirliğini desteklemek, bu maksatla ticari ve endüstriyel işletmeler ve eğitim kurumları kurmak, bunlara mülk edinmek, işletmek ve bu tür kuruluşlara ortak olmak, bu amaçla her türlü ticari sınai faaliyette bulunmak,

l-) Başarılı öğretim elemanlarını, öğrencileri, üniversite personelini ve vakfın gelişmesine hizmet eden vakıf elemanlarını maddi, manevi ödüllendirmek,

m-) Kitap ve basılı eğitim - öğretim malzemelerinin hazırlanmasını, basımını ve satışını yapmak,

n-) Üniversite rektörlüğü ve bağlı birimlerin her türlü eleman ihtiyacını karşılamak üzere Personel çalıştırmak,

o-) Yukarıda sayılanlar dışında Üniversite ve bağlı birimlerinin eğitim ve öğretime yönelik her türlü isteklerine cevap vermek üzere çaba sarf etmek imkanlar yaratmaktır.

VAKFIN KONULARA İLİŞKİN FAALİYETLERİ

MADDE 3 : Vakfın amacına ulaşması için kanuni sınırlamalar müstesna miktar ve değeri sınırlanmış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mal varlığına bağış, vasiyet sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ferağ etmeye gelirlerini ve karlarını tahsil ve sarfa, Vakfın mal varlığına dahil yer veya birden fazla gayri menkulü veya gelirlerin bir veya bir çok defa yatırımda kullanmaya, Vakfın amacına aykırı olmamak ve bu amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla, vaki bağış veya vasiyet veya çeşitli bölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya şirketlerin hisse senetlerini, intifah senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden veya mevcut bulunacak bir bütün bunlara ait kuponları almaya, satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa, yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımı temin için onlarla anlaşmalar akd etmeye, amacına harcayacağı gelirleri artırmak için para mevcutları ile veya vakfın mal varlığına dahil kıymetlerle bir şirkete katılmaya, katılma paylarına isabet eden temettü veya kar hissesini sarfa, gayri menkullerin intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri aynı kabule bu hakları münasebetler için taşınır ve taşınmaz malların rehin teminatları almaya muteber bank kefaletlerini kabule, vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacı ile gereğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye vesair teminat iradesine, velhasıl, vakfın amaçlarından irinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görünen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya, medeni kanun 46. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Ancak vakıf bu yetkilerini ve gelirlerini 903 sayılı kanunla yasaklanan maksatlarda kullanamaz.

 

VAKFIN MERKEZİ

MADDE 4 :Vakfın yönetim merkezi Edirne’dedir .Vakıf her ilde ve gerek gördüğü her yerde ( yurtiçi ve dışı ) şube açabilir.

VAKFIN MAL VARLIĞI

MADDE 5: Vakfın varlığı sağlanan 5.000.000 TL (Beş milyon) ile illerde vakfa yapılacak bağışlardan teşekkül eder.

VAKFIN GELİRLERİ

MADDE 6:

a-) Şartlı ve Şartsız bağışlar

b-) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından bağışlanılacak olan taşınır ve taşınmaz mallar

c-) Vakıf bünyesinde bulunan her türlü işletmelerden ve /veya ticari şirketlerle yapılacak ortaklıklardan elde edilecek gelirler .

d-) Borsaya kota edilmiş hisse senetleri ,Devlet tahvilleri ve bankalarca garanti edilen özel sektör tahvillerinden elde edilen temettü ve faiz gelirleri .

e-) Kira gelirlerinden oluşur.

VAKIF ORGANLARI

MADDE 7:

Trakya Üniversitesi Vakfının organları aşağıda gösterilmiştir.

a-) Genel Kurul ,

b-) Yönetim Kurulu,

c-) Yürütme Kurulu,

d-) Vakıf Genel Sekreterliği,

e-) Denetleme Kurulu,

GENEL KURUL

MADDE 8: Genel Kurul Rektör, Rektör Yardımcıları, Dekanlar ile Trakya Üniversitesi Senatosunca 3 yıl için seçilecek dört üyeden oluşur .

A)- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri :

a-) Yönetim Denetim Kurulu üyelerini seçmek ,

b-) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu, bilanço, gelir-gider hesaplarını incelemek ve Yönetim Kurulunu ibra etmek,

c-) Denetim Kurulunun hazırladığı raporu incelemek ve Denetim Kurulunu ibra etmek,

d-) Vakıf faaliyetleri ile ilgili tavsiyelerde bulunmak ,

e-) Bu Vakıf senedinin diğer maddelerinde ayrıca belirtilmiş görevleri yerine getirmek,

B)-Genel Kurulun Toplanması ve Kararları:

Genel Kurul, her yıl Mart ayı içinde toplanır. Yönetim Kurulu, gerekli hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Genel Kurul, üyelerinden en az yarıdan fazlasının katılmasıyla toplanır. Birinci toplantıda yarıdan bir fazla üyenin katılımı sağlanmamış ise en az bir hafta içinde yapılacak ikinci toplantıda bu nisap aranmaz. Bu husus ve ikinci toplantı tarihi üyelere gönderilecek yazıda belirtilir.

Genel kurul Toplantısında bir başkan, bir başkan yardımcısı, iki divân katibi seçilir. Katipler görüşülen hususları tespit ederler alınan kararlar zabta geçirilir ve altları Başkanlık Divânı ve üyeler tarafından imzalanır. Genel Kurulda kararlar mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

YÖNETİM KURULU

MADDE 9 : Vakıf Yönetim Kurulu, bir başkan ve altı üye olmak üzere yedi kişiden oluşur. 7 kişilik Yönetim Kurulu ; T.Ü Vakfı Genel Kurulu tarafından üniversite öğretim elemanları arasından 3 yıl için seçilir. Genel Kurul ayrıca, 3 yıl için 3 yedek üye seçer. Trakya Üniversitesi Rektörü ve Rektör Yardımcıları Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olamazlar.

Üyeliğin herhangi bir sebep ile normal süreden önce sona ermesi halinde, önceki üyenin kalan süresini tamamlamak üzere yedekler aldıkları oy sayısına göre üyeliğe getirilirler.

Süresi sona eren üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.

A – Yönetim Kurulu Başkanı ve Temsil :

Yönetim kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan ve başkan vekili seçer. Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Gerekirse başkan veya vekiline yönetim kurulunca vakfın temsil yetkisi verilebilir, yahut bu yetkinin münferiden veya birlikte diğer bazı yönetim kurulu üyelerince kullanılabilmesi kararlaştırılabilir.

B - Toplantı ve Kararlar :

Yönetim kurulu ayda bir toplanır. Vakıf yönetim kurulu başkanı gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim kurulu, başkan vekili ile diğer bir üyenin müşterek çağrısı üzerine de toplanabilir. Toplantılara yönetim kurulunca kabul edilen bir özrü olmaksızın üst üste üç defa katılmayan üyeler, yönetim kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılırlar. Yerlerine yedek alınır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Kararlar noterden, tasdikli yönetim kurulu defterine geçirilir ve üyeler tarafından altları imzalanır. Ancak karar defterine üyelerin tamamının isimleri açılır. Kararlara karşı olan üyeler gerekçelerini belirtirler. Toplantılara katılmayan üyelerin gerekçeleri de deftere işlenir.

Vakıf yönetim kurulunca atana genel sekreter oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu ve yürütme kurulu toplantılarına katılır ve raportörlük görevini yapar.

C - Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri :

Vakıf yönetim kurulunun ana görev ve yetkileri vakfı yönetmek ve temsil etmek ; vakfa ait mal ve hakların vakfa geçmesine ilişkin işlemleri yapmak ; her yıl vakfın mali durumunu Vakıflar Genel Müdürlüğüne bildirmek ; her yıl vakfın mali durumunu ve bilançosunu ilan etmek, denetleme giderlerine katılma payını Vakıflar Genel Müdürlüğüne ödemek ; bunların dışında başlıca görevleri ise ;

a-) Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için faydalı olan her türlü tedbiri almak,

b-) Vakıf çalışmalarının gerektirdiği harcamaları yapmak ve ödeme usullerini tespit etmek,

c-) Her türlü menkul ve gayri menkul mallar ile paraları, nakdi değeri olan hakları, hisse ve alacak senetlerini ve benzeri kıymetli evrakı, intifa, sükna veya mülkiyetin gayri ayni hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını hibe, vasiyet veya ölüme bağlı diğer tasarruflar yolu ile, yahut satın alma veya kiralama suretiyle temellük ve tasarruf etmek ve bu suretle iktisap olunan emvalim vakıf mülkiyetine geçirilmesi için gerekli ferağları kabul etmek ve sair her türlü özel veya resmi işleri yapmak,

d-) Vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesi için, vakıf mal varlığının nasıl, ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağı hakkında karar almak ve bu sebeple vakfın mallarında tasarruf etmek suretiyle menkul ve gayri menkul malları satmaya, kiralamaya, gelirlerini tahsisle ve sarfa yetkili bulunmak ve gayri menkuller için tapu dairelerinde gerekli takrirleri vermek,

e-) Vakfın amacına sarf edeceği gelirleri arttırmak, için para mevcutları veya mal varlığına dahil kıymetlerle işletmeler ve şirketler kurmak ve şirketlere katılmak için, uygun gördüğü bütün hukuki muameleleri yapabilmek,

f-) Yönetim kurulu çalışmalarına ve kararlarının uygulanmasında görev almak üzere, kurul üyeleri arasından veya dışından yürütme kurulu üyelerini seçmek. Ayrıca bir vakıf genel sekreteri atar. Vakfa işletmelerine ait muhaberat, muhasebe, arşiv işleri ve diğer çeşitli hizmetler için gerekli teşkilatın kurulması ve bunların yönetilmesi hususlarında yürütme kurulu ile genel sekreterin ve ihtiyaç duyulacak diğer personelin tayini ile görev ve yetkilerini, sorumluluklarını, vakıf personeline verilecek ücretleri tespit etmek, lüzum görülen hallerde bunların vakıfla ilişkilerini kesmek.

g-) Yürütme kurulunca hazırlanan talimat ve yönetmelikleri yürürlüğe koymak, gerekirse değiştirmek.

h-) Vakfın hesaplarını ve bilhassa senelik hesapları ile geçmiş çalışma yılı hakkında yürütme kurulunca ve denetleme kurulunca sunulan raporları incelemek,

ı-) Vakfın davalı ve davacı sıfatını haiz olduğu davalarda vakfı temsil etmek. Gerekirse sulh ve ibra yapabilir. Yahut bu yetkiyi münferiden veya birlikte diğer yönetim kurulu üyelerine veya vakıf genel sekreterine verebilir. İmzaları ile taahhüt altına sokacak diğer kişilerin ve onların yetkilerini de saptamak.

i-) Genel kurulda hesap vermek, bu kurulun karar ve temennilerinden mümkün olanları yerine getirmek,

j-) Vakıf senedinde yapılacak değişikliklerin hazırlığını yapıp, genel kurula sunmak,

k-) Bu vakıf senedinin diğer maddelerinde ayrıca belirtilmiş görevlerini yerine getirmek,

YÜRÜTME KURULU

MADDE 10 : Yönetim kurulunun çalışmalarına yardımcı olmak üzere ; kurulun üyeleri içinden veya dışından bir başkan bir üye ve vakıf genel sekreterinden oluşan üç kişilik bir yürütme kurulu meydana getirilir. Yürütme kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrara seçilebilir.

A - Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri :

a-) Yönetim kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet programı bütçenin uygulanmasını sağlamak,

b-) Yönetim kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda vakfın tüm işlerini takip etmek ve yönetim kurulunca toplantı olmadığı zamanlarda verilen yetki çerçevesinde vakıf işleri ile ilgili kararları alıp yürütmek, vakfa yapılacak şartlı ve şartsız bağışların kabulünü yapmak,

c-) Mer – i Mevzuat’ a ve vakıf senedine aykırı düşmemek kaydı ile vakıf ve iktisadi işletmelerine ilişkin lüzumlu görülen yönetmelikleri hazırlamak ve yönetim kurulunun onayına sunmak, yönetim kurulunca yürürlüğe konulan yönetmelikleri uygulamaya sokmak,

d-) Vakıf ve iktisadi işletmeleri ile ilgili olarak yönetim kurulu gündemine alınmasında fayda görülen hususları tespit edip, yönetim kuruluna sunmak,

e-) Yasalarca tutulması zorunlu olan defterleri tutmak,

B - Yürütme Kurulunun Toplantı ve Kararları :

Yürütme kurulu, yönetim kurulunca toplantı olmadığı zamanlarda veya vakıf genel sekreterinin çağrısı üzerine, sık sık en az iki üye ile toplanır. Vakıf ile ilgili kararları alıp, uygulamaya sokar, kararlar noterden tasdikli karar defterine geçirilir. Yürütme kurulu üyelerince altları imzalanır.

VAKIF GENEL SEKRETERLİĞİ

MADDE 11 : Vakıf organlarından biride vakıf genel sekreterliğidir. Vakıf genel sekreteri, yönetim kurulu üyeleri arasından veya dışarıdan yönetim kurulunca tayin edilir. Genel sekreter, yönetim ve yürütme kurullarınca verilen kararları uygular ve verilen diğer işleri yürütür. Yönetim Kurulu ihtiyaca göre yeteri kadar Genel Sekreter Yardımcısı ve Şube Müdürü görevlendirebilir.

Yetki ve Sorumlulukları : Genel Sekreterlik organizasyonu, bu organizasyon içindeki Genel Sekreter Yardımcılarının, Müdürlerin,Veznedar, Muhasebeci ve diğer görevlilerin, yetki ve sorumlulukları, Genel Sekreterin teklifi ile Yönetim Kurulunca tespit edilir.

Yönetim ve Yürütme Kurullarınca alınan kararlara ilişkin işler Genel Sekreterliğe bağlı devamlı veya geçici personelle yürütülür. Genel Sekreterlik Yönetimini düzene bağlayan ve Yönetim Kurulunca uygulamaya konulacak olan iç yönetmelik hazırlanır.

Devamlı personel, Genel Sekreterliğin teklifi üzerine Yönetim Kurulunca işe alınır. Geçici personel kullanımında takdir hakkı ve yetki, bütçe kadro çerçevesinde Genel Sekreterliğe aittir.

Genel Sekreterlik teşkilatının işleyiş şeması ile kadroları ve ücretleri, Genel Sekreterin teklifi üzerine Yönetim Kurulunca hazırlanacak kadrolar ve ücretler Yönetmeliğinde belirtilir.

Genel Sekreter , her yıl sonunu takip eden ocak ayı sonunda Yönetim Kuruluna geçmiş yıla ait faaliyetleri ile gelecek yıla ait faaliyet planı hakkında rapor sunar. Yönetim Kurulu,raporun verilmesiyle ilgili tarihi değiştirebilir.

DENETLEME KURULU

MADDE 12 : Denetleme Kurulu, Genel Kurul adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu, Genel Kurulun kendi içinden veya dışından 3 yıl için seçeceği üç üyeden oluşur. Ayrıca, iki yedek denetçi seçilir. Süresi biten denetçi ve yedekleri yeniden seçilebilir. Denetçilerin görevlerinden ayrılmaları halinde yerlerine yedek denetçiler alınır. Denetleme Kurulu,vakfın hesaplarını, defterlerini, başta Vakıf Genel Sekreterliği olmak üzere bütün idari örgütü kontrol eder ve her yıl denetlemelerinin sonucunu gösteren raporun bir suretini Genel Kurulu sunar.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER

MADDE 13 : Vakıf Yönetimince, yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin %20’si idame masrafları ile ihtiyatlara ve Vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara, kalan %80’ i ise vakıf amaçlarına ayrılacak ve harcanacaktır.

VAKFA İFA EDİLECEK HİZMETLER KARŞILIĞI

MADDE 14 : Vakıf Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine; Vakıf işleri için yapılacak seyahat masrafları ve belgelenen diğer zorunlu giderler hariç Vakıf bütçesinden ücret ödenmez.

VAKFIN SENEDİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

MADDE 15 : Vakıf Senedi ihtiyaca göre değiştirilebilir. Bunun için Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun Kararı şarttır. Genel Kurul üyelerinin yarısından fazlasının teklifi halinde de senette değişiklik yapılabilir.

VAKFIN SONA ERMESİ

MADDE 16 : Vakfın herhangi bir sebeple feshi gerektiği takdirde, feshe Yönetim Kurulunun teklifi ile Genel Kurul karar verir. Fesih veya infisah halinde vakfa ait nakit ve mallar Trakya Üniversitesine veya aynı amaca yönelik diğer bir vakfa veya Vakıflar Genel Müdürlüğü,ne devredilir.

Geçici Maddeler : Bu vakıf senedinde değişen maddelerin tescili için gerekli her çeşit işlemleri yapmak üzere Av ........................yetkili kılınmıştır.

Vakıf Yönetim Kurulu üyelerinin isim ve kimlikleri aşağıda belirtilmiştir.

 

 

 
Bu içerik 20.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 3788 kez okundu.